Category Archives: Doa Firman Tuhan

Doa kerajaan dan perintah.

Datanglah kerajaan-Mu; jadilah kehendak-Mu (matius 6:10)

Biarlah kerajaan-Mu diperluas dan ditegakan melalui kotbah, pengajaran dan kesembuhan (Matius 4:23)

Biarlah bangsa-bangsa mendengar bahwa Tuhan memerintah (Mazmur 96:10)

Tuhan, Engkau sudah mempersiapkan tahta-Mu di surga dan kerajaan-Mu memerintah atas segalanya (Mazmur 103:9)

Tuhan, Engkau raja yang besar mengatasi segala allah (Mazmur 95:3)

Biarlah semua pemerintah melayani dan menaati Engkau, ya Tuhan (Daniel 7:27)

Selamtkanlah aku untuk memesuki kerjaan-Mu di surga (2 Timotius 4:18)

Biarlah tongkat kerajan-Mu dilepaskan (Ibrani 1:8)

Aku mencari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya dan semuanya ditambahkan kepada ku (Matius 6:33)

Doa dalam Kristus

Aku dipanggil di dalam Kristus ( Roma 1:6)

Aku memiliki penebusan di dalam Kristus ( Roma 3:24)

Aku memerintah dala hidup oleh Kristus ( Roma 5:17)

Aku hidup bagi Tuhan melalui Kristus ( Roma 6:11)

Aku memiliki hidup yang kekal melalui Kristus (Roma 6:23)

Aku adalah teman pewaris bersama kristus (Roma 8:17)

Aku dikuduskan di dalam Kristus ( 1 Korintus 1:2)

Aku mempunyai kemenangan melalui kristus ( 1 Korintus 15:57)

Aku mempunyai kemerdekaan di dalam Kristus (Galatia 4:7)

Aku diberkati dengan berkat rohani surgawi dalam Kristus (Efesus 1;4)

Aku mendapat tempat di surga di dalam Kristus (Efesus 2:6)

Aku sudah memperoleh warisan dalam Kristus (Efesus 1:11)

Doa pelucutan

Aku melucuti semua hawa nafsu, pemutarbalikan, percabulan, ketidaksenonohan, kenajisan dan semua dosa seksual di dalam nama Yesus.

Aku melucuti semua sihir, tenung, ramalan dan ketertiban okultisme di dalam nama Yesus.

Aku melucuti semua ikatan jiwa yang tidak kudus dan hubungan yag tidak bermoral di dalam nama Yesus.

Aku melucuti semua kebencian, amarah, kekecewaan, dendam, membalas dendam, tidak mau mengampuni dan kepahitan di dalam nama Yeus.

Aku melucuti semua ketergantungan pada narkoba, alkohol, atau kekerasan hukum atau pelanggaran hukum yang sudah mengikatku di dalam nama Yesus.

Aku melucuti semua keangkuhan, kesombongan, sikap arogan, congkak, egois, ketidaktaatan dan pemberontakan di dalam nama Yesus.

Doa untuk perluasan dan peningkatan

Patahkalah semua keternatasan dan larangan dari hidupku yang diberikan pada hidupku oleh roh-roh jahat di dalam nama Yesus.

Aku Mnegikat dan mengusir semua ular dan roh yang emlilit di dalam nama Yesus.

Berkatilah aku, dan perluas daerahku. Biarlah tangan-Mu meyertaiku, dan jauhkanlah aku dari yang jahat (1 Tawarikh 4:10)

Halaulah musuh-musuhku, dan perluaslah daerahku (Keluaran 34:24)

Tuhan, Engkau berjanji untuk memperluas daerahku ( Ulangan 12:20)

lapangkanlah hatiku supaya aku dapat mengiukuti perintah-perintah-Mu ( mazmur 119:32)

Doa pengakuan

Tidak ada senjata yang dibentuk untuk melawanku agar mengalami kemakmuran dan setiap lidah yang bangkit menentangku dalam penghakiman akan dinyatakan bersalah (Yesaya 54:17)

Aku ditegakan dalam kebenaran dan penidasan jauh daripadaku (Yesaya 54:14)

Senjata peperanganku bukanlah senjata duniawi melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng (2 Korintus 10:4)

Aku dilepaskan dari kuasa kegelapan dan dipindahkan ke dalam kerajaan Anak Allah yang terkasih (Kolose 1:13)

Aku berdiri pada hari-hari yang jahat dengan berikatpinggangkan kebenaran dan aku memakai baju zirah keadilan. kakiku berkasutkan Injil damai sejahtera. Aku mengambil perisai iman. Aku dilindungi dengan ketopong keselamtan dan aku memakai pedang roh, yang adalah firman Tuhan (Efesus 6;14-17)

Doa melawan teroris

Doa melawan Teroris •

Aku mengikat dan menghadik semua teroris yang bersekongkol melawan bangsaku di dalam nama Yesus. Aku mengikat dan menghadik semua roh kebencian dan pembunuhan yang akan dinyatakan melaui terorisme di dalam nama Yesus. Aku mengikat dan menghardik semua roh antikris dan roh yang membenci kekeristenan di dalam nama Yesus. Aku mengikat dan menghardik terror kematian dalam nama Yesus (Mazmur 55:5)

• Aku memutuskan tindakan kekejaman dari tangan-tangan orang fasik (Yesaya 59:6)

• Aku mengikat semua ketakutan dan kepanikan yang akan datang melalui terorisme di dalam nama Yesus. Lepaskan aku dari kekejaman dan orang-orang yang haus darah (Mazmur 140:2)

• Biarlah kumpulan orang-orang yang kejam disingkapkan dan dihapuskan (Mazmur 86:14) •

Biarlah kekejaman tidak ada lagi dalam daerahku (Yesaya 60:18)

Doa kelepasan dosa seksual

Doa Kelepasan dosa seksual

 • Aku melucuti semua dosa seksual dimana aku terlibat di dalamnya dimasa lalu, termasuk perzinahaan, martubasi, fornografi, perbuatan yang tidak senonoh, fantasi dan percabulan di dalam nama Yesus.

Aku mematahkan semua kutuk percabulan, perbuatan yang tidak senonoh, perzinahan, hawa nafsu. Inses, pemerkosaan, penganiayaan seksual, haram, pelacuran, dan poligami di dalam nama Yesus.

Aku memerintahkan semua roh hawa nafsu dan perbuatan tidak senonoh untuk keluar dari perutku, organ kelamin, mata, pikiran, mulut, tangan dan darah di dalam nama Yesus.

Aku mempersembahkan tubuhku kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup ( Roma 12:1)

 • Anggota tubuhku adalah anggota tubuh Kristus.  Aku tidak akan membiarkannya menjadi anggota seorang pelacur (1 Korintus 6;15)
 • Aku melepaskan api Tuhan untuk membakar semua hawa nafsu yang najis dalam hidupku di dalam nama Yesus.

Aku mengusir semua roh kesepian yang menarikku kepada hubungan seksual yang tidak kudus di dalam nama Yesus.

Aku mengusir dan melepaskan diri dari semua roh pasangan dan roh incubus (mimpi mesum) di dalam nama Yesus.

Aku menerima roh kekudusan dalam hidupku untuk berjalan dalam kekudusan seksual dalam nama Yesus ( Roma 1:4)

 • Aku melepaskan diriku dari roh dunia, keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup.  Aku mengalahkan dunia melalui kuasa Roh Kudus   ( 1 Yohanes 2:16)
 • Aku disalibkan bersama Kristus, Aku mematikan kedaginganku.  Aku tidak membiarkan dosa memerintah dalam tubuhku, dan tidak akan menaati keinginannya (Roma 6:6-12)

Doa melawan Izebel

Doa melawan Izebel

 • Aku menghadik dan mengikat roh-roh ilmu sihir, hawa nafsu, godaan, intimidasi, penyembahan berhala, dan pelacuran yang berhubungan dengan Izebel

Aku melepaskan roh Yehu melawan Izebel dan pengikutnya (2 Raja-raja 9:30-33)

 • Aku memerintahkan Izebel agar diruntuhkan dan disantap oleh anjing-anjing surgawi.

Aku menghadir semua pengajaran palsu, nubuat palsu, penyembahan berhala dan pemutarbalikan yang berhubungan dengan Izebel (Wahyu 2:20)

 • Aku menyingkirkan dan mematahkan kuasa dari setiap perkataan yang diucapkan oleh Izebel terhadap hidupku

Aku menyingkirkan meja Izebel dan semua makanan yang ada di atasnya   (1 Raja-raja 18;19)

 • Aku menyingkirkan dan melepaskan diriku dari semua kutuk Izebel dan roh-roh Izebel yang bekerja di dalam garis keturunanku.

Aku menyingkirkan penugasan dari Izebel dan anak-anaknya untuk merusak jemaat.

Aku menghadik dan menyingkirkan roh atalia yang mencoba menghancurkan keturunan kerajaan (2 Raja-raja 11:1)

 • Aku mengalahkan Izebel dan menerima kuasa atas bangsa-bangsa      (Wahyu 2:26)

Doa untuk bangsa kita

Doa untuk bangsa kita :

 • Aku berdoa untuk pemimpin-pemimpin bagsamu agar datang kepada terang                                                                                                      Yesaya 60:3
 • Aku menaikan permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar aku dapat hidup tenang dan tentram dalam kesalehan dan  kehormatan.

1 Timotius 2;1-2

 • Biarlah pemimpin kita adil, dan biarlah mereka memerintah dengan takut akan Tuhan                                                                                  2 Samuel 23:3
 • Biarlah orang yang berjalan dalam kegelapan dalam bangsaku melihat terang, dan biarlah terang-Mu bercahaya atas mereka yang ada dalam baying kegelapan                                                                                  Yesaya 9;1
 • Biarlah Roh-Nya dicurahkan ke dalam bangsaku, dan biarlah anak laki-laki dan perempuan bernubuat                                         kisah para Rasul 2:17-18
 • Bukalah pintu untuk perkataan di dalam bangsaku, sehingga bangsaku dapat mendengar perkataan-Mu                                              Kolose 4:3
 • Aku berdoa agar keluarga dari bangsaku  diberkati melalui Kristus

Kejadian 28:14,  Galatia 3:14

Doa untuk jiwa-jiwa

Doa untuk jiwa-jiwa :

 • Semua jiwa adalah milik-Mu, ya Tuhan                      Yehezkiel 18:4
 • Tuhan, Engkau adalah gembala dan pemelihara jiwaku.  Jagalah jiwaku dan peliharalah                                                   1 Petrus  2:25
 • Aku memerintahkan jiwa-jiwa yang dikejar oleh musuh agar dilepaskan                                                                        Yehezkiel 13;20
 • Aku mematahkan kuasa semua dakwaan yang diucapkan terhadap jiwaku                                                                             Mazmur 109:20
 • Aku menerima dengan lemah lembut kata yang tertanam di dalam hatiku yang berkuasa menyelamatkan jiwaku           Yakobus 1;21